VÝSTRAHA!!

Dokument ke stažení v pdf

VÝSTRAHA!!

S odkazem na

• mezinárodně-právní závazky České republiky,
• trestní zákoník České republiky,
• principy mezinárodního práva trestního, formulované již Norimberským tribunálem,
• Českou republikou vydávaná a státní mocí vynucovaná obecně závazná protipandemická opatření, které vedou zcela zjevně k DISKRIMINACI skupin osob ve školství, v zaměstnání i v ostatních oblastech společenského života

Dáváme tímto všem lidem výstrahu, že se mohou svým jednáním dopouštět jednoho z nejzávažnějších zločinů proti lidskosti, zločinu DISKRIMINACE SKUPINY LIDÍ dle § 402 trestního zákoníku.

Zdůrazňujeme následující zásadní charakteristiky tohoto zločinu:

• Pachatele nezbavuje trestní odpovědnosti ani to, že jednal v souladu s vnitrostátním právem nebo jinak závazným příkazem, jsou-li v rozporu s mezinárodním právem.
• Horní hranice trestu je doživotní trest odnětí svobody.
• Je nepromlčitelný a muže být stíhán i s odstupem mnoha desítek let.
• Uložený trest musí být vykonán, jeho výkon nelze promlčet.
• Příprava tohoto zločinu je trestná stejně jako dokonaný zločin.
• Stíhání tohoto zločinu spadá rovněž do jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) v Haagu.
V současné době velmi pečlivě monitorujeme možné naplnění skutkové podstaty trestného činu diskriminace skupiny lidí. Již jsme v této věci vůči některým osobám zahájili konkrétní kroky.
A na základě vlastního monitoringu a nespočtu podnětu od poškozených osob důrazně varujeme, že budeme i dále jednat proti každému, kdo tento mimořádně závažný zločin proti lidskosti připravoval, spáchal jej, či se na něm podílel.

Za Prolibertate – Institut práva a občanských svobod: JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Lenka Trkalová, Mgr. Vladimír Mrkvicka, Mgr. Ondřej Svoboda, JUDr. Petr Vacek, Mgr. Anna Zimová, Mgr. Marcela Valtrová

§ 402 trestního zákoníku
Apartheid a diskriminace skupiny lidí
(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.
(3) Příprava je trestná

e-mail: info@prolibertate.cz
tel.: +420 725 749 954
www.prolibertate.cz
www.fitviavi.cz

VÝSTRAHA!!
Přesunout se na začátek