Nejsme nemocní! DESATERO.

NEJSME NEMOCNÍ!

DESATERO

 

 1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
  (čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je zaručena.)
 • Nepřipusťme právo cestovat, navštěvovat restaurace či divadla jen pro lidi s covid- pasem
 • Nepřipusťme nové zákazy vycházení, zákazy návštěv příbuzných v jiném okrese či domovech pro seniory

 

 1. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.
  (čl. 7 Listiny základních práv a svobod – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem
  čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.)
 • Zaměstnavatelé, ředitelé škol, ochranky obchodních center ani další osoby nemají právo na informace o vašem zdravotním stavu – platilo to vždy a je nutné se k tomuto principu vrátit
 • Rodiče jsou povinni chránit soukromí svých dětí – jen tak zabrání možné šikaně, diskriminaci a dalšímu porušování práv dětí

 

 1. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.
  (čl. 3 Listiny základních práv a svobod – Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.)
 • Dospělí lidé nemohou nečinně přihlížet tomu, že naše děti jsou ve školách rozdělovány na různé skupiny, jsou nuceny dlouhodobě nosit respirátory nebo se ve školách testovat
 • Musíme chránit i staré lidi a jejich svobody – nikdo nesmí být nucen k očkování, nikdo nesmí být nucen k zásahům do své integrity bez svého souhlasu. Senioři trpí mnohem více, pokud je opustíme a necháme o samotě
 • Postavme se šíření strachu, který více než cokoliv jiného ohrožuje fyzický i psychický stav našich dětí i seniorů

 

 1. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.
  (čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.)
 • Každý se musí sám vlastním způsobem postavit nátlaku ze strany zaměstnavatelů, vysokých škol a jiných institucí na očkování
 • Ztratíme-li právo volby, ztratíme demokracii

 

 1. Respektuj způsob života druhých.
  (Každá svoboda jedné osoby je ohraničena svobodou osoby jiné)
 • Dospělí lidé by se vzájemně neměli vychovávat, okřikovat v MHD nebo dokonce udávat – to jsou nástroje totality
 • Respektujme rozhodnutí druhých – ať již rozhodnutí se očkovat, neočkovat, jíst nezdravě apod. – i to je součást svobod, které si musíme chránit
 • Pokud jsem nemocný či mám strach, nemohu omezovat druhé a chtít po jiných, aby oni chránili mě, ale musím chránit sám sebe. Současně je třeba zachovat ohleduplnost a nesobeckost

 

 1. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.
  (čl. 17 Listiny základních práv a svobod – Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.)
 • Nebojme se mluvit otevřeně a veřejně, nebojme se nálepkování (dezinformátor, popírač apod.) – nálepky byly vždy nástrojem k umlčení diskuse a mlčící lidé byli vždy tichým podporovatelem totality
 • Respektujme právo druhých na jejich názor – nikdo z nás nemá „právo na tu jedinou pravdu“ a jen vzájemná diskuse, otevřenost a vnímavost nás může vrátit k normálu

 

 1. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící jiný názor.
  (čl. 2 Listiny základních práv a svobod – Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.)
 • Nedovolme médiím ani politikům zrušit diskusi, cenzurovat oponentní názory nebo je dokonce trestat
 • Sledujme nejen nejrozšířenější média, ale hledejme zdroje informací – za vlastní informovanost jsme odpovědni jen my sami – i v dobách, kdy média selhala ve své roli hlídače demokracie
 • Média slouží určité skupině lidí, k naplňování jejich cílů, lidem předkládají jen to, co jim tato skupina řekne, kdo má jiný názor, je okamžitě označen a dehonestován. Lidé jsou prostřednictvím médií manipulováni pouze jednou určitou skupinou. Sociální sítě jsou blokovány, pokud tam někdo projeví odlišný názor
 • Mnozí novináři už nejsou hlídací psi demokracie, ale prodloužená ruka politiků

 

 1. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.
  (čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.)
 • Každý má právo sám rozhodnout, co zasahuje do jeho lidské důstojnosti – to, co nevadí jednomu, může vadit druhému
 • Nařízení povinnosti nošení respirátorů či roušek zdravým lidem může zásadně porušit právo na ochranu lidské důstojnosti citlivému člověku
 • Lidé ztratili právo na vlastní postoj (k očkování, testování, nošení respirátorů) – stali se objekty opatření vydávaných vládou bez jakéhokoliv odborného důvodu

 

 1. Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.
  (čl. 1 Listiny základních práv a svobod – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.)
 • Oddělení netestovaných dětí od dětí testovaných je nepřijatelné
 • Povinnost sedět v izolaci při jídle je nepřijatelné
 • Lidé jsou si rovni

 

 1. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.
  (čl. 23 Listiny základních práv a svobod – Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.)
 • Jakékoliv formy diskriminace či segregace jsou konečným znakem totality – jakkoliv zvýhodnit nebo znevýhodnit určitou skupinu osob lze jen za velice výjimečných podmínek
 • Segregace neočkovaných lidí je bezdůvodná a zcela protiprávní
 • Zvýhodňování očkovaných lidí v situaci, kdy je prokázané, že i oni mohou nákazu přenášet, je nepřijatelné.
 • Pokud selže obrana právními prostředky, každý má právo postavit se tomu, kdo ignoruje či porušuje demokratické principy státu. Proto je na čase obnovit společnost svobodných a odpovědných občanů, spojit se a vystoupit z bubliny současné ideologie.

 

Dokument v pdf ke stažení zde.

 

Nejsme nemocní! DESATERO.
Přesunout se na začátek